ข่าวกิจกรรม

ประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ (3 เม.ย.67)

วันที่: 04 เมษายน 2567  

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมเปิดตรวจ การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์สอางเนตร ทินนาม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเข้าตรวจสอบ

 

      
      
      
      
     
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 19