ข่าวกิจกรรม

ประชุมปิดตรวจ สรุปผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (3 เม.ย.67)

วันที่: 04 เมษายน 2567  

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักงานคลังเขต 8 ประชุมสรุปผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Team โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินเบื้องต้นและชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการตรวจประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

 

 

      
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 19