ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (28 มี.ค.67)

วันที่: 01 เมษายน 2567  

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับงานนิติการ และกองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานในสังกัด อว. & หน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (Univ ITA Clinic) ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคุณภิญโญยศ ม่วงสมสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร ในหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต (032-033) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (034-035)

 

      
      
     
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 35