ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 27 ตุลาคม 2565)

วันที่: 01 พฤศจิกายน 2565  

ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจติดตามผล

1

 ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น

 

สอบทานการควบคุมครุภัณฑ์

2

 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

3

 กองพัฒนานักศึกษา

4

 กองนโยบายและแผน

5

 ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

6

 กองกลาง


 

      
      
      
      
      
      
      
      
    
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 43