ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 26 ตุลาคม 2565)

วันที่: 31 ตุลาคม 2565  

ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจติดตามผล

1

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 สอบทานการควบคุมครุภัณฑ์

2

 บัณฑิตวิทยาลัย

3

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5

 สถาบันวิจัยและพัฒนา


 

      
      
      
      
     
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 36