ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)

วันที่: 31 ตุลาคม 2565  

ประมวลภาพกิจกรรม การติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะรอบ 3 เดือน ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจติดตามผล

1

 งานการเงิน

 การตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ

2

 งานบัญชี

 1.การตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
 2.การควบคุมการจัดทำบัญชีและงบการเงิน

3

 งานพัสดุ

 1.การตรวจสอบระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
 2.การติดตามโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

4

 งานบัญชี

 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

      
      
      
      
    
คำสำคัญ:
จำนวนการเข้าอ่าน: 54