หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 (ที่ กค 0409.2/ว 55 ลว. 16 มีนาคม 2566)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 (ที่ กค 0409.2/ว 55 ลว. 16 มีนาคม 2566)

วันที่: 04 เมษายน 2566  
เผยแพร่
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2203