หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564)

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564)

วันที่: 02 สิงหาคม 2564  
เผยแพร่
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564)
คำสำคัญ:
จำนวนผู้อ่าน: 2187