นายธัญญวีร์ รสมัย

Mr. Thanyawee Rossamai


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายธัญญวีร์ รสมัย

Name-Surname : Mr. Thanyawee Rossamai

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-10-2559