นางมลทิพย์ แก้วทา

Mrs. Montip Kaewta


นักเอกสารสนเทศ


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางมลทิพย์ แก้วทา

Name-Surname : Mrs. Montip Kaewta

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 02-11-2558