นางมลทิพย์ แก้วทา

Mrs. Montip Kaewta


นักเอกสารสนเทศ


NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ศิลปศาสตร์,อนุปริญญา

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ศิลปศาสตร์,อนุปริญญา(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)


2. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเอก : สารสนเทศศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)