นางจิราพร อนุรักษ์

Mrs. Jiraporn Anurut


บรรณารักษ์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางจิราพร อนุรักษ์

Name-Surname : Mrs. Jiraporn Anurut

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก, เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 14-05-2552