นางจิราพร อนุรักษ์

Mrs. Jiraporn Anurut


บรรณารักษ์


NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาเอก : บรรณารักษ์ศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)