นางสาวจิระดา วุฒิมานพ

Miss Jirada Wuttimanop


บรรณารักษ์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิระดา วุฒิมานพ

Name-Surname : Miss Jirada Wuttimanop

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-05-2556