นางสาวจิระดา วุฒิมานพ

Miss Jirada Wuttimanop


บรรณารักษ์


NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)