นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

Mr. Manorot Borirakarawin


อาจารย์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

Name-Surname : Mr. Manorot Borirakarawin

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ตริตาภรณ์มงกุฏไทย, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 03-08-2552