นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์

Mr. Manorot Borirakarawin


อาจารย์


NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาเอก : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)


2. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สาขาวิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


3. ระดับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)