นายวัชรพงษ์ สงวนคำ

Mr. Vatcharapong Sanguankam


นักวิชาการคอมพิวเตอร์


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นายวัชรพงษ์ สงวนคำ

Name-Surname : Mr. Vatcharapong Sanguankam

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : ชาย (MALE)

วันรับตำแหน่ง : 20-12-2562