นายกฤษฎา จิตสมพงษ์

Mr. Kritsada Jitsompong


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-

NSTRU Blog

การศึกษา1. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : เทคโนโลยีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)


2. ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาเอก : เทคโนโลยีการเกษตร

วุฒิการศึกษา(เต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา(ย่อ) : วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)