ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการพัฒนารายวิชาออนไลน์

การเรียนการสอนออนไลน์nopic

การพัฒนารายวิชาออนไลน์มีความคล้ายคลึงกับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การที่จะให้รายวิชาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ารายวิชาออนไลน์คุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้เรียน และมีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบรายวิชา การพัฒนาสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อให้มีความเหมาะสม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนารายวิชาออนไลน์ควรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ขั้นตอนการวางแผนและและออกแบบ เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนารายวิชาต้องทราบก่อนว่า จะนำเนื้อหา ประเด็น หรือหัวข้อใดที่เหมาะสมนำมาพัฒนารายวิชาออนไลน์ และมีการจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการพัฒนา มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อที่จะใช้ประกอบรายวิชาออนไลน์ การจัดเตรียมและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม การกำหนดคุณภาพของรายวิชาออนไลน์ และที่สำคัญอย่างยิ่งควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ ท้ายที่สุดจะนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับและพัฒนามาเป็นการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ เพื่อใช้ออกแบบกระบวนการพัฒนารายวิชาออนไลน์ต่อไป
  2. ขั้นตอนการพัฒนา เมื่อได้รูปแบบโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ของรายวิชาที่ได้พัฒนาแล้ว ผู้พัฒนาจะทราบถึงขั้นตอนการพัฒนา ทราบถึงกำลังบุคลากรที่ต้องใช้ในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ เช่น บุคลาการด้านการผลิตสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ บุคลาการด้านการพัฒนาโครงสร้างเนื้อหารายวิชาออนไลน์ บุคลาการด้านการตรวจความถูกต้องหรือการประเมินคุณภาพต่าง ๆ จากนั้นจึงดำเนินการพัฒนาตามขึ้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ โดยในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นควรมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้รายวิชาออนไลน์ที่มีคุณภาพ
  3. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ เมื่อรายวิชาออนไลน์พัฒนาเสร็จแล้ว จะต้องเข้าสู่การตรวจประเมินคุณภาพรายวิชาที่ได้พัฒนาขึ้นโดยส่วนใหญ่จะแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ด้านการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และด้านสื่อประกอบการพัฒนารายวิชาออนไลน์ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำรายวิชาออนไลน์ไปใช้สอนจริงคือ ขั้นตอนทดสอบโดยกำหนดให้มีผู้เรียนทดสอบได้ทดลองเรียนจริง ๆ เพื่อหาปัญหาก่อน

By : ดวงธิดา รักษาแก้ว

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การศึกษา / การเรียนการสอน

ผู้เข้าชม 254 ครั้ง 2023-04-19 02:58:10

Comment แสดงความคิดเห็น