การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง

เบี้ยเลี้ยงการนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทำงานปกติ
- กรณีพักแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน
- กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน
- กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ
- กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ/พักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ
ตัวอย่าง
การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน
- กรณีเต็มวัน เดินทางไปราชการ จ. เชียงราย วันที่ 10 ม.ค. 63 เดินทางออกจากที่พัก เวลา 05.00 น.
 และกลับถึงที่พัก เวลา 17.01 น. นับได้ 12 ชม. 1 นาที เป็น 1 วัน
- กรณีครึ่งวัน เดินทางไปราชการ จ. เชียงราย วันที่ 10 ม.ค. 63 เดินทางออกจากที่พัก เวลา 05.00 น.
 และกลับถึงที่พัก เวลา 11.01 น. นับได้ 6 ชม. 1 นาที เป็นครึ่งวัน


นางสาวลัดดา  บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 655 ครั้ง