การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

ที่พักการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา และนำเสนองานวิจัย โดยในวันนี้จะขอแนะนำหลักเกณฑ์การเบิกค่าที่พักในการไปราชการดังกล่าว

ค่าที่พักในการไปราชการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนัก
- ห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 2,200 บาท/คืน
- ห้องพักคู่ไม่เกิน 2,400 บาท/คืน 
2. รองผู้อำนวยการและบุคลากร
- ห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 1,500 บาท/คืน
- ห้องพักคู่ไม่เกิน 1,700 บาท/คืน
การไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา และนำเสนองานวิจัยสามารถเหมาจ่ายค่าที่พักได้ ไม่เกิน 600 บาท

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554


นางสาวลัดดา  บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 255 ครั้ง