การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม

ที่พัก,ค่าเบี้ยเลี้ยงการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม โดยในวันนี้จะขอแนะนำหลักเกณฑ์การเบิกค่าที่พัก

และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
ค่าเบี้ยเลี้ยง
1. ผู้อำนวยการสำนัก
- ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อจ่ายเหมาจ่ายไม่เกิน 270 บาท/วัน/คน
- จัดอาหารให้ 2 มื้อจ่ายไม่เกิน 90 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อจ่ายไม่เกิน 180 บาท / วัน / คน
2. รองผู้อำนวยการและบุคลากร
- ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อจ่ายเหมาจ่ายไม่เกิน 240 บาท/วัน/คน
- จัดอาหารให้ 2 มื้อจ่ายไม่เกิน 80 บาท / วัน / คน
- จัดอาหารให้ 1 มื้อจ่ายไม่เกิน 160 บาท / วัน / คน

ค่าที่พักในการฝึกอบรมจะมีสิทธิ์เบิกเท่ากันทุกระดับ ดังนี้
- ห้องพักเดี่ยวไม่เกิน 1,450 บาท/คืน
- ห้องพักคู่ไม่เกิน 1,800 บาท/คืน (คนละ 900 บาท)
การฝึกอบรมเหมาจ่ายค่าที่พักไม่ได้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

นางสาวลัดดา  บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 224 ครั้ง