การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์

-การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์

การเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์


มีเอกสารที่ต้องแนบประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้

1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณวิทยากร จะต้องระบุเหตุผลเนื่องจากเกิดโรคโควิด 2019

2. ใบสำคัญรับเงิน (จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร)

3. หนังสือเชิญวิทยากร / คำสั่งผู้เข้าร่วม (ถ้ามี)

4. ข้อมูลผู้เข้าระบบออนไลน์ (online)

5. รายชื่อกลุ่มเป้าหมายการประชุม เช่น ครู  ผู้บริหาร ผู้เข้าอบรม

6. รูปภาพผู้เข้าร่วมทางระบบออนไลน์ (online)

7. หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (ว 55/2563)

8.โครงการที่ได้รับอนุมัติ

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 241 ครั้ง 2022-04-11 04:03:27