การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการผ่านระบบออนไลน์

-การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการผ่านระบบออนไลน์

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการผ่านระบบออนไลน์ (online)

 

กรณีเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องระบุเหตุผลเนื่องจากเกิดโรคโควิด 2019

2. หนังสือเชิญประชุม

3. ใบสำคัญรับเงิน (ค่าเบี้ยประชุม)

4. ข้อมูลผู้เข้าระบบออนไลน์ (online)

5. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

6. รูปภาพผู้เข้าร่วมทางระบบออนไลน์ (online)

7. หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (ว 55/2563)

8. โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ กรณีเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในห้องประชุม อย่างน้อย 1 ใน 3

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 216 ครั้ง 2022-04-11 04:12:53