แนวทางการพัฒนางานสารบรรณ ควรดำเนินการอย่างไร

แนวทางการพัฒนางานสารบรรณ ควรดำเนินการอย่างไรnopic

งานสารบรรณเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน จึงต้องการผู้ที่มีความสามารถและความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสารบรรณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งแนวทางในการพัฒนางาานสารบรรณมีดังนี้

   1. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดียว

   2. นำระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ

   3. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

   4. จัดสถานที่หรือสำนักงานให้เหมาะสม

   5. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 202 ครั้ง 2022-04-11 11:59:41