นางอารมณ์ ศักดิ์ศรี

Mrs. Arom Saksri


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางอารมณ์ ศักดิ์ศรี

Name-Surname : Mrs. Arom Saksri

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 18-07-2544