ปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ มีอะไรบ้าง

ปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ มีอะไรบ้างnopic

    โดยทั่วไปการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานแต่ละแห่งย่อมเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป คือ

   1. ปฏิบัติไม่ชอบด้วยระเบียบบริหารราชการ

   2. ขาดคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

   3. ใช้รูปแบบหนังสือต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

   4. ใช้สำเนาหนังสือราชการไม่เหมาะสม

   5. ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณ

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 151 ครั้ง 2022-04-11 11:59:07