คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ ควรปฏิบัติอย่างไร

คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ ควรปฏิบัติอย่างไรnopic

งานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้องดำเนินงานด้วยระบบเอกสารทั้งสิ้น ดังนั้น จึงต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ 

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณประสบความสำเร็จ ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจึงควรมีคุณสมบัติดังนี้

   1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เป็นอย่างดี

   2. มีความรู้ด้านธุรการและปฏิบัติงานได้ดี

   3. มีความรู้ในระบบงานที่ตนเองปฏิบัติ และระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

   4. มีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี

   5. สามารถพิมพ์งานทั้งจากเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

   6. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ขยันหมั่นเพียร

 

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 141 ครั้ง 2022-04-11 11:58:34