หลักประกันสัญญา

หลักประกันสัญญาหลักประกันสัญญา

สวัสดีค่ะ ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของหลักประกันสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกันค่ะ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 167 ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ค่ะ
มูลค่าหลักประกันสััญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 ได้กำหนดไว้ดังนี้การคืนหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 170 ได้กำหนดไว้ดังนี้นิภาพร ทองคำชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 4046 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น