นางนิภาพร ทองคำชุม

Miss nipaporn Thongkamchum


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางนิภาพร ทองคำชุม

Name-Surname : Miss nipaporn Thongkamchum

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 02-11-2558