การทำลายหนังสือราชการ

5. การทำลายหนังสือราชการควรดำเนินการอย่างไรnopic

1. หนังสือราชการที่ควรทำลาย หมายถึง เอกสารที่ไม่มีค่า ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก หรือไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องเก็บไว้

2. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี สำรวจหนังสือราชการที่หมดอายุการเก็บรักษา ดำเนินการเก็บรักษาโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์

3. จัดทำบัญชีขออนุมัติคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทำลาย

4. ส่งบัญชีการขอทำลายไปกองจดหมายเหตุแห่งชาติ

5. ดำเนินการทำลายตามที่ได้รับอนุมัติ

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 356 ครั้ง