การจัดเก็บหนังสือราชการ

4. การจัดเก็บหนังสือราชการ มีแนวปฏิบัติอย่างไรnopic

1. แบ่งงานเป็นเรื่องๆ ถ้าทำทุกสิ่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ แบ่งเป็นเรื่องๆ ทำให้เสร็จเป็นเรื่องๆ

2. สำรวจรายการที่ต้องจัดทำเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง

3. ทำและลงวันที่ไว้แยกพิมพ์ออกเป็นเดือนๆ บันทึกเวลาการดำเนินการ ระบุวันที่เสร็จงาน

4. ลงมือทำงาน ติดตามงาน ทำงานตามรายการที่กำหนด แผนงานควรต้องตรงตามเวลา

5. จำแนกเอกสารที่ใช้เสมอ เอกสารนานๆ ใช้ เอกสารเสร็จสิ้นแล้ว จำแนกความสำคัญ

6. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการด าเนินการ รวดเร็ว เป็นระเบียบและสะดวกในการค้นหา

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 438 ครั้ง