งานธุรการ

1. การรับ – ส่ง หนังสือราชการควรปฏิบัติอย่างไรnopic

การรับ – ส่ง หนังสือราชการ เป็นเรื่องความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบการรับส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย การใช้ระบบ E-mail หรือการใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานแต่ยึดหลักการระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดกำลังคน มีหลักฐานการดำเนินงานที่ถูกต้องจำแนกความเร่งด่วน ตรวจสอบได้ 

By : อารมณ์ ศักดิ์ศรี

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 202 ครั้ง