ราคากลางและแนวทางการเปิดเผยราคากลาง

ราคากลางราคากลางและแนวทางการเปิดเผยราคากลาง

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาพูดถึง "ราคากลาง" และ "แนวทางในการเปิดเผยราคากลาง" สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กันค่ะ เรามาดูกันนะคะว่า ราคากลาง ได้มาโดยวิธีใดบ้าง และมีแนวทางในการเปิดเผยราคากลางอย่างไรค่ะ


ตามความในมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
"ราคากลาง" หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังนี้ค่ะ

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
   - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
   - กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ 


เป็นยังไงบ้างคะ พอจะเข้าใจแนวปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางกันบ้างแล้วใช่มั้ยคะ หากเราศึกษาข้อมูล และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้าใจแล้วนั้น ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ สวัสดีค่ะ


นิภาพร เรืองณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งที่มา : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 1496 ครั้ง