การสร้างสารบัญอัตโนมัติ โดยใช้ Microsoft Word (Chapter 1)

การแบ่งเนื้อหา สร้าง Sectionการสร้างสารบัญอัตโนมัติ-โดยใช้-Microsoft-Word--Chapter-1-

การสร้างสารบัญอัตโนมติ ในงานวิจัย คู่มือ รายงานประจำปีต่าง ๆ ที่มีการแบ่งเนื้อหา ออกเป็น 3 ส่วน คือ หน้าปก ,ส่วนของบทคัดย่อ คำนำ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง ,เนื้อหา จะต้องมีการ แบ่งส่วนของเนื้อหา ก่อน เนื่องจากแต่ละส่วนมีการใส่เลขหน้าไม่เหมือนกัน โดยวิธีการแบ่งส่วนเนื้อหา หรือ สร้าง section ใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

1. ให้แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 3 ส่วนคือ

- section ที่ 1  หน้า ปก

- section ที่ 2 บทคัดย่อ คำนำ กิตกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง

- section ที่ 3 ส่วนของเนื้อหาทั้งหมด จนถึง บรรณานุกรม หรือ อ้างอิง

2. วิธีการสร้าง section ให้คลิกเมาท์ที่ด้านล่างสุดของหน้าปก เลือกเมนู tab Layout เลือก breaks เลือก next page 

หน้าปก จะเป็น section ที่ 1 และ ส่วนของ บทคัดย่อ คำนำ กิตกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง และ ส่วนของเนื้อหาทั้งหมด จนถึง บรรณานุกรม หรือ อ้างอิง จะเป็น section ที่ 2

3. เลื่อนเมาส์ไปวางไว้ที่หน้าสารบัญ หรือ หน้าที่อยู่ก่อนเนื้อหา เพื่อสร้าง section ที่ 3 ในส่วนเนื้อหา วิธีการสร้าง section ที่ 3

ให้เลือกเมนู เลือกเมนู tab Layout เลือก breaks เลือก next page 


By : วนิดา กิจบรรณ

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ผู้เข้าชม 123 ครั้ง