นางวนิดา กิจบรรณ

Miss Wanida Thongsupa


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

wanida_kit@nstru.ac.th

NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางวนิดา กิจบรรณ

Name-Surname : Miss Wanida Thongsupa

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-06-2564