พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพพัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

พัฒนาการของเครื่องบันทึกภาพ

         หากจะแบ่งพัฒนาการของอุปกรณ์ในการรับสัญญาณภาพเพื่อมาทำการบันทึกของระบบ CCTV นั้น คงแบ่งได้เป็น 2 ยุคใหญ่ๆ คือ

1.แบบใช้ม้วนเทป Quad / Switcher / Multiplexer / Matrix Switcher

   ยุคใช้ม้วนเทปในการบันทึกภาพ ซึ่งอุปกรณ์สำหรับบันทึกก็คือ Time Laps Video Recorder ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณภาพจากกล้องหลายๆกล้องมาเพื่อทำการบันทึก

     1.1 Quad เป็นอุปกรณ์สำหรับรับภาพจากกล้องได้ทั้งหมด 4 กล้อง


     1.2 Switcher เป็นอุปกรณ์สำหรับรับภาพจากกล้องได้มากกว่า 4 ช่อง Switcher เราจะไม่สามารถดูภาพจากกล้องหลายๆกล้องได้พร้อมๆกันบนจอเดียว เราต้องอาศัยการ Sequence หรือการแสดงภาพแบบเรียงลำดับต่อเนื่องกัน โดยเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ภาพของกล้องๆนั้น แสดงอยู่บนจอนานเท่าไร เราเรียกช่วงเวลานี้ว่า Dwell Time


     1.3 Multiplexer เป็นอุปกรณ์สำหรับภาพจากกล้องได้มากกว่า 4 ช่อง สามารถแสดงภาพแบบหลายภาพใน 1 หน้าจอได้ และแสดงได้แบบเต็มจอได้ด้วย รวมถึงแสดงแบบเรียงต่อหรือที่เรียกว่า Sequence ก็ได้ ในทางปฏิบัติแล้ว ในการใช้มัลติเพล็กเซอร์ เรามักจะใช้จอภาพ 2 จอ จอหนึ่งไว้ดูภาพแบบหลายภาพในจอเดียว (Multi  Screen) ส่วนอึกจอไว้ดูภาพแบบเต็มจอ (Spot Monitor) หรืออาจเรียกว่า Call Monitor


     1.4 Matrix Switcher เป็น Switcher แบบหนึ่งแต่รองรับระบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มีกล้องและจอแสดงภาพ จำนวนมากๆได้ เพราะออกแบบมาให้เลือกได้ว่า จะให้ภาพ จากกล้องไหนออกจอไหน เพราะโครงสร้างนั้นออกแบบมาในลักษณะของ Matrix คือทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงถึงกันในยุคสมัยก่อน จึงมักใช้ในหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน เป็นต้น


2. แบบใช้ฮาร์ดดิสค์

- Digital Video Recorder (DVR)

- Hybrid Digital Video Recorder (Hybrid DVR)

- Network Video Recorder (NVR)

ยุคของการบันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์

ยุคนี้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพและการบันทึกนั้นเริ่มมีการรวมเป็นเครื่องเดียวกัน แต่อาจมีบางผลิตภัณฑ์ที่ยังคงแยกกันอยู่ แต่ในการบันทึกนั้นใช้หลักการเดียวกัน คือ การบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลัก

     2.1 Digital Video Recorder (DVR) สำหรับบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก ลงบนฮาร์ดดิสก์

     2.2 Hybrid DVR คือ DVR สำหรับบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกและกล้องไอพี (IP Camera) ลงบนฮาร์ดดิสก์

     2.3 Network Video Recorder หรือ NVR เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพจากกล้องไอพี (IP Camera) ลงบนฮาร์ดดิสก์

     ในปัจจุบัน DVR, Hybrid DVR , NVR นั้นก็มีพื้นฐานเหมือนกัน คือ การบันทึกแบบดิจิตอล ลงบนฮาร์ดดิสก์ และมีความสามารถในการทำงานบนระบบเครือข่ายได้ดี ซึ่งทำให้บางครั้งเราอาจจะพบว่า บางผลิตภัณฑ์ยังคงเรียกชื่อว่า DVR 48Ch, 10Tb for IP Camera ซึ่งหมายถึง Digital Video Recorder หรือเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอลขนาดพื้นที่จัดเก็บ 10Tb รองรับกล้องไอพีได้ 48 กล้อง เพราะว่าโดยหลักการทำงานแล้วก็ยังคงเป็น DVR หากเปรียบเทียบก็คงเหมือนโปรแกรมทางด้านการออกแบบและเขียนแบบ หรือที่ถูกเรียกเป็นชื่อย่อว่า Computer Aid Design หรือ CADซึ่งภายหลังก็จะมีการเพิ่มความสามารถให้สามารถรองรับการคำนวณและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้ชื่อเรียกว่า Computer Aid Manufacturing หรือ CAM ซึ่งหากเราจะเรียกโปรแกรมที่เป็น CAM ว่า CAD เพราะ CAM ก็ยังคงมีพื้นฐานการทำงานบน CAD เช่นเดียวกันกับ DVR-Hybrid – NVR ก็คงคล้ายกัน คือ ทั้ง Hybrid DVR และ NVR นั้นมีพื้นฐานอยู่บน DVR


By : กฤษฎา จิตสมพงษ์

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : อื่นๆ

ผู้เข้าชม 1547 ครั้ง 2022-09-30 10:23:31

Comment แสดงความคิดเห็น