9 ขั้นตอน Microsoft Teams กับการสอนออนไลน์

Microsoft Teams กับการสอนออนไลน์9-ขั้นตอน-Microsoft-Teams-กับการสอนออนไลน์

1. สร้างชั้นเรียน Teams แบบ Class

2. เพิ่มผู้เรียนเข้าชั้นเรียนด้วย อีเมลล์ รหัส หรือ ลิงค์

3. สื่อสาร มอบหมายงาน ผ่านช่องทางสนทนา Posts

4. แบ่งปัน สร้างเอกสาร สื่อประกอบการเรียนการสอนใน Files

5. จดบันทึก ทำแบบฝึกหัดใน OneNote Class Notebook

6. สั่งการบ้าน แบบทดสอบ เก็บคะแนนใน Assignment

7. สอนออนไลน์พร้อมไวท์บอร์ด ด้วย Teams meeting

8. วัดประเมินการเรียนรู้ แบบสำรวจด้วย Microsoft Forms

9. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

By : สุภาพร อ่อนนวน

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : การให้บริการ

ผู้เข้าชม 355 ครั้ง