ทำไมผู้ค้าต้องลงทะเบียนในระบบ e-gP

e-GPทำไมผู้ค้าต้องลงทะเบียนในระบบ-e-gP

ทำไมผู้ค้าต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

1. หลังได้รับอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าจะเป็นผู้มีสิทธิใช้งานระบบ e-GP ด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ ทั้งนี้หลังได้รหัสข้างต้น กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ค้าสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในระบบ e-GP ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลที่ยู่สถานประกอบการ ข้อมูลหุ้นว่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

2. สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น การขอรับ/ซื้อเอกสาร การยื่นซองเป็นต้น

3. สามารถค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด

4. ได้รับข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามที่เลือกรับข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทต่างๆ ซึีงเมื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างได้จัดทำประกาศความต้องการซื้อหรือจ้างโครงการใดระบบจะส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ตามที่ผู้ค้าได้ลงทะเบียนไว้ เช่น ประกาศประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

ที่มา http://invent.snru.ac.th

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 584 ครั้ง