งบประมาณ

หมวดงบประมาณงบประมาณ

งบประมาณ

- เงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- เงินนอกงบประมาณ หรือ งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่ได้มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต หรือรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าปรับ รายได้จากการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรรายรับนั้น ตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ฯ และหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
- เงินรายได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับ และต้องนำส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดิน เช่น รายได้จากการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 
- งบประมาณอื่น หมายถึง งบประมาณที่ไม่จัดอยู่เป็นงบประมาณแผ่นดินและ เงินรายได้ เช่น เงินรับฝาก เงินกองทุน

หมวดรายจ่ายตามงบประมาณ 
- งบบุคลากร หมายถึง งบประมาณในหมวดรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำและค่าจ้างชั่วคราว 
 - งบดำเนินงาน หมายถึง หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- งบลงทุน หมายถึง หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- งบเงินอุดหนุน หมายถึง หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการต่างๆ) 
- งบรายจ่ายอื่น หมายถึง หมวดรายจ่ายอื่น เช่น กองทุนสำรอง กองทุนคณะ

นางสาวลัดดา  บุญงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

By : ลัดดา บุญงาม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 575 ครั้ง