การจำหน่ายพัสดุ ตอนที่ 3

การจำหน่ายพัสดุ ตอนที่ 3การจำหน่ายพัสดุ-ตอนที่-3

ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

นิภาพร ทองคำชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 519 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น