การจำหน่ายพัสดุ ตอนที่ 1 การขาย

การจำหน่ายพัสดุ ตอนที่ 1 การขายการจำหน่ายพัสดุ-ตอนที่-1-การขาย
ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

นางนิภาพร ทองคำชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : นิภาพร ทองคำชุม

โปรไฟล์ Blog โปรไฟล์ E-portfolio

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เข้าชม 400 ครั้ง

Comment แสดงความคิดเห็น