nstru

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่ : ระเบียบพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้าง