นางสิริกร อมรชาติ

Mrs. Sirikorn Amornchat


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


NSTRU Blog

ข้อมูลประวัติส่วนตัว


ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสิริกร อมรชาติ

Name-Surname : Mrs. Sirikorn Amornchat

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย

เพศ : หญิง (FEMALE)

วันรับตำแหน่ง : 01-07-2558