วิธีเตรียมเครื่องเพื่อ ติดตั้ง ionic Framework 4 บน Windows สำหรับทำแอพพิเลคชั่น Android chapter 2

ติดตั้ง ionic Framework 4 บน Windows สำหรับทำแอพพิเลคชั่น Android


หมวดหมู่ : เทคโนโลยี4. ติดตั้งโปรแกรม Anodroid Studio และการตั้งการ PATH ให้ Android SDK

4.1 โปรแกรมที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง

1. Chocolatey ลิงค์สำหรับการติดตั้ง https://chocolatey.org/ โดยระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งได้จะต้องเป็น window 7+ และติดตั้งโดยใน Powershell หรือ Command Prompt โดยใช้สิทธิ์ Admin (Run as administrator)

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin" 

คัดลอก แล้ว enter 

2. Java Development Kit (JDK) เวอร์ชั่น 8 ถ้าต้องการติดตั้ง เข้าไปที่ลิงค์นี้ https://chocolatey.org/packages/jdk8/8.0.221

พิมพ์คำสั่ง ใน Command Prompt

choco install jdk8 

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ทดสอบ ปิด Command Prompt แล้วพิมพ์

java แล้วกด enter
บทความใกล้เคียง