ข่าวภาพ/กิจกรรม
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
ข่าววันที่ : 26 ต.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
ข่าววันที่ : 30 ก.ย. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
ข่าววันที่ : 20 ก.ย. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
ข่าววันที่ : 23 ส.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ข่าววันที่ : 23 มิ.ย. 2565
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน)
ข่าววันที่ : 20 มิ.ย. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 23 พ.ค. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ข่าววันที่ : 20 พ.ค. 2565
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์)
ข่าววันที่ : 18 พ.ค. 2565
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร.วิเชียร มันแหล่
ข่าววันที่ : 18 พ.ค. 2565
โดย :
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาฯ จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารกลุ่มคณบดี ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ
ข่าววันที่ : 17 พ.ค. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 11 พ.ค. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าววันที่ : 09 พ.ค. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าววันที่ : 26 เม.ย. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ขยายระยะเวลาการรับสมัครและรับการเสนอชื่อ เพิ่มเติม)
ข่าววันที่ : 25 เม.ย. 2565
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 25 เม.ย. 2565
โดย :
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2565
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2565
โดย :
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2565
โดย :

[1] 2 3 4 5 6 7 8