ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 28 พ.ย. 2562
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 28 ต.ค. 2562
โดย :
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ข่าววันที่ : 25 ต.ค. 2562
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าววันที่ : 21 พ.ค. 2562
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 2
ข่าววันที่ : 07 พ.ค. 2562
โดย :
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าววันที่ : 22 มี.ค. 2562
โดย :
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 07 มี.ค. 2562
โดย :
ประกาศการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 15 ม.ค. 2562
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 26 เม.ย. 2561
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2561
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าววันที่ : 09 เม.ย. 2561
โดย :
ประกาศขยายเวลาการสรรคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2561
โดย :
ประกาศขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าววันที่ : 19 มี.ค. 2561
โดย :
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าววันที่ : 12 มี.ค. 2561
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าววันที่ : 28 ก.พ. 2561
โดย :
ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าววันที่ : 13 ก.พ. 2561
โดย :
ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าววันที่ : 06 ก.พ. 2561
โดย :
ประกาศขยายเวลาการสรราหคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
ข่าววันที่ : 30 ม.ค. 2561
โดย :
ประกาศขยายเวลาการสรราหคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ข่าววันที่ : 13 ธ.ค. 2560
โดย :

[1] 2 3