ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
       
   

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง

   
    อธิการบดี    
         
         
         
ดร.สมปอง  รักษาธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิต  สุขทร ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจารี  แก้วคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภมาตร  อิสสระพันธุ์ 
รองอธิการบดี รองอธิการบดี  รองอธิการบดี  รองอธิการบดี  รองอธิการบดี
         
                
 นายธีรวัฒน์  ช่างสาน สิบโทกฤตกร  ทองนอก นายจิรนันท์  ปรีชาชาญ ผศ.อนุสรณ์  จิตมนัส
 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี