กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์  นิจเนตร

 ประธานกรรมการ

 

      

รองศาตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ
       
   ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ  ผศ.ดร.วิชิต  สุขทร  
   ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ