กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(วาระในการดำรงตำแหน่ง 14 กุมภาพันธ์ 2561-13 กุมภาพันธ์ 2564 )

 

 

 

 

 

 

นางสาวจีรวรรณ  เขียวจันทร์

 

       

 

     

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

(วาระในการดำรงตำแหน่ง )

 

 

     
       
นางนุจรี  แรกรุ่น พันเอกอนุสรณ์  โออุไร    
       
       
 

 

   
       
       
    นายสรวิศ  จันทร์แท่น   
       
       
 
 

 กรรมการโดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการโดยตำแหน่งประธานสภานักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

นายตุลย์  จันทร์อุดม

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการโดยตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผศ.ดร.วิชิต  สุขทร
รองอธิการบดี